Sunday, 12 April 2020

കാത്തരുളുക നീഎല്ലാ വഴികളുമടയുന്നേരം
വല്ലാതുയിരു പിടയ്ക്കുമ്പോള്‍
മെല്ലെത്തുമ്പിക്കരമൊന്നുയരു-
ന്നെന്നെച്ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുന്നു.
അല്ലും വെല്ലും നിറമതിലെല്ലാ-
വിഘ്‌നവുമോടിയൊളിക്കുന്നു.

കടവും കടമയുമഴലും കൈകോര്‍-
ത്തിടവും വലവും കടയുമ്പോള്‍
കരിവരവീരാ ഗംഗണപതയെ-
ന്നൊരു കരള്‍ നൊന്തുവിളിക്കുമ്പോള്‍
കരകയറാനൊരു കൈത്താങ്ങായുട-
നരികെത്തുമ്പിക്കരമെത്തും.

മക്കള്‍ ദൂരെയിരുട്ടില്‍, തെറ്റിന്‍
കൊക്കയില്‍ വീഴാതെപ്പോഴും
കാക്കുക ഗജമുഖ, തുമ്പിക്കരമതി-
ലേല്ക്കുക, നന്മയില്‍ വഴികാട്ടൂ.
തീക്കാറ്റും പേമഴയും തീണ്ടാ-
തീക്കാട്ടില്‍ കാത്തരുളുക നീ.


Read in Amazone Kindle

Sunday, 5 April 2020

ഗജമുഖഹരഹര


ഹരഹര ശിവശിവ ശംഭോ ഗണപതി
ധനപതി നിധിപതി ഗജമുഖഹരഹര.
കരുണാവരമായുമശിവസുതനെന്‍
കരളിലുയിര്‍ക്കുക ഗജമുഖഹരഹര.

ഹരഹര ശിവശിവ ശംഭോ ഗണപതി
തിരുമിഴിചിമ്മിത്തെല്ലു ചിരിക്കൂ.
ഇടവും വലവും തലയൊന്നാട്ടി-
ത്തുമ്പിക്കരമതിലോളമിളക്കി-
ക്കുടവയറില്‍ത്തിരയലയടി മലരിന്‍
തരികളുയിര്‍ക്കും കതിരൊളി വീശി-
ക്കരുണാവരമായുമശിവസുതനെന്‍
കരളിലുയിര്‍ക്കുക ഗജമുഖഹരഹര.

ഹരഹര ശിവശിവ ശംഭോ ഗണപതി-
യര്‍ത്ഥത്തെളിമയിലുണരും താമര-
മലരിതളും നറുചന്ദന തീര്‍ത്ഥം
നിറയും മധുരക്കനികളുമിവനുടെ
നെറുകയിലെന്നും ചൊരിയുക കലിയുഗ
കരിനാളങ്ങളടക്കുക, കരിവര
കരുണാവരമായുമശിവസുതനെന്‍
കരളിലുയിര്‍ക്കുക ഗജമുഖഹരഹര.Read in Amazone Kindle

Sunday, 29 March 2020

ഭക്തിതരംഗിണി


 ഭക്തിതരംഗിണി മാത്രാലോപ-
    ച്ചെറുഭംഗിമ ചേര്‍ന്നൊഴുകുന്നു.
മുക്തി തരും നവ ഗീതികളില്‍ തവ-
    ശക്തിയുമിഴുകിച്ചേരുന്നു.

ഗണഗണ ഗണഗണ ഗണപതിയെന്നൊരു
    ഗമകം കരളിലുമുയരുന്നു.
ഗുണഗണപതിയും ധനഗണപതിയും
    പ്രണവപ്പൊരുളെന്നറിയുന്നു.

ജീവിതമെഴുതുമെഴുത്താണിത്തല-
    യെന്നുടെ തലയിലുമമരുന്നു.
കാവ്യാനന്ദതരംഗാവലികളി-
    ലരുണിമയമലം പുലരുന്നു.

തുമ്പിക്കരമതിലന്‍പിന്‍ കുംഭം
    കുംഭോദര നീയേന്തുന്നു.
തുമ്പപ്പൂമൃദുവരമായറിവി-
    ന്നിതളുകളെങ്ങും ചൊരിയുന്നു.

Read in Amazone Kindle

Sunday, 22 March 2020

നൂറ്റെട്ടു തേങ്ങ


നൂറ്റെട്ടു തേങ്ങ നടയിലുടച്ചു ഞാന്‍
നോറ്റുന്നു നോമ്പു, നീ നോക്കുകെന്നെ.
നൂറ്റെട്ടു നാമങ്ങള്‍ നിത്യം ജപിച്ചുള്ളു-
നീററുന്നു പോറ്റി, നിന്നെഴുത്താണി ഞാന്‍.

അമ്മയ്ക്കു കാവലായ് നില്ക്കും ഗണപതി
അച്ഛനും സംപ്രീതിയേകുന്നു നീ.
വിഘ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന മന്ത്രം ഗണപതി
ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാം ദേവനും നീ.

മൂഷികവാഹന നിന്നെസ്സുരാദികള്‍
മൂവലം വച്ചു നമിച്ചിടുന്നു.
ഏത്തമിട്ടുണ്ണി ഞാന്‍ തൊഴുതെഴുതുമ്പോള്‍
ഏറുന്നു മോദമെന്നുള്ളിലെന്നും.


Read in Amazone Kindle

Monday, 16 March 2020

ചുണ്ടാണ്...

ചുണ്ടാണ്, ലിപ്സ്റ്റിക്കിനുള്ളിൽ ചിരിക്കുന്ന
ചെണ്ടാണ്, പൂ കണ്ടു മൂളിയടുക്കുന്ന
വണ്ടാണ്, തേനുണ്ടു തെന്നിക്കുടുങ്ങുമ്പോൾ
രണ്ടാണ് നാമെന്നതാദ്യം മറക്കും...

Sunday, 15 March 2020

കൊട്ടത്തേങ്ങയുമവലും മലരും


കൊട്ടത്തേങ്ങയുമവലും മലരും
മുട്ടാതുള്ളിലൊരുക്കീടാം.
മുട്ടും തട്ടും മന്ദതയും കടു-
കട്ടിയിരുട്ടും നീക്കീടു...

കറുക പറിച്ചൊരു മാല കൊരുക്കാം
കളഭക്കൂട്ടുമൊരുക്കീടാം.
കുടവയറുണ്ണിക്കപ്പം മോദക-
മടയും കരളില്‍ കരുതീടാം...

കാടുകള്‍ കാട്ടി കാട്ടിലിടഞ്ഞടി-
തെറ്റിപ്പോകാതെന്നാളും
കുട്ടികളെത്തിരുതുമ്പിക്കരമതി-
ലൊട്ടുപിടിച്ചു നടത്തീടൂ...


Read in Amazone Kindle

Sunday, 8 March 2020

സദ്ഗതി


കണ്‍തുറന്നൊന്നു നോക്കവെയുള്ളിലും
കണ്ടു തുമ്പിയുയര്‍ത്തുന്നൊരുണ്ണിയെ.
കുഞ്ഞുകണ്ണകള്‍ ചിമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു
കുഞ്ഞിളം കാതിളക്കിച്ചിണുങ്ങുന്നു.

ഉണ്ടശ്ശർക്കര, തേന്‍ കരിമ്പപ്പവും
ഉണ്ടു മോദകം പായസം തേങ്ങയും
തുമ്പ തോല്ക്കും മലര്‍പ്പൊരി കല്ക്കണ്ടം
തുമ്പി തൊട്ടൊക്കെയേല്‍ക്കുകെന്‍ ജന്മവും.

കൂടെയുണ്ടെന്നൊരാത്മവിശ്വാസവും
കൂടെ നീ തന്ന പ്രത്യക്ഷ ബോദ്ധ്യവും
പോരുമിജ്ജീവരഥ്യയിലപ്പുറം
പോരുവാനുണ്ണി, നീ തന്നെ സദ്ഗതി.
Read in Amazone Kindle